PL

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi

Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi

Muzeum mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie  zabytkowego żelaznego mostu wiszącego, na rzece Małej Panwi, najważniejszego zabytku Ozimka z roku 1827. Ekspozycja stała prezentuje dzieje hutnictwa w dolinie Małej Panwi od średniowiecza do czasów nowożytnych. Zgromadzono na niej zachowane eksponaty obrazujące dorobek licznych na tym terenie w XVIII i XIX wieku zakładów hutniczych, przede wszystkim tradycje Pruskiej Królewskiej Huty Malapane, których kontynuatorem jest działająca do dziś Huta Małapanew w Ozimku. Obok licznych zabytków prezentuje doświadczenia w zakresie produkcji żelaznych mostów z końca XVIII i początku XIX wieku oraz pozwala poznać ogólny obraz hutnictwa doliny Małej Panwi w tym okresie. W muzeum zgromadzono zabytkowe wyroby, ryciny przedstawiające dokumentację historyczną, ikonografię i zachowane dokumenty kartograficzne, dotyczące historii hut, a zachowane w zbiorach prywatnych lub będące w posiadaniu Stowarzyszenia. Pozwala przybliżyć turystom i lokalnej społeczności ten ważny, nie tylko dla Śląska fragment historii.

Adres Muzeum: Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi, 46-040 Ozimek, ul. Hutnicza 9

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi

Stowarzyszenie zostało zarejestrowanie w 2006 roku. Jest organizacją pożytku publicznego, działającą na terenie Gminy Ozimek. Intencją założycieli jest budowanie świadomości lokalnej społeczności, przez krzewienie wiedzy na temat zabytków i historii naszej „małej ojczyzny” oraz uświadamianie mieszkańcom, że stanowimy jedną wspólnotę, której nadrzędnym celem powinno być wspólne dobro i rozwój. Przez poznanie bogatej historii Stowarzyszenie pragnie integrować wszystkich mieszkańców gmin doliny Małej Panwi. Działania skupiono na tym aby zjednoczyć tych, którzy żyją na tej ziemi od pokoleń oraz tych, którzy przybyli tutaj przed laty lub w ostatnim czasie. W swych dążeniach Stowarzyszenie współpracuje z wszystkimi, którym zależy na rozwoju, niezależnie od pochodzenia, światopoglądu, preferencji politycznych, czy wyznania. Celem Stowarzyszenia jest także budowanie świadomości obywatelskiej mieszkańców, wykorzystując do tego celu między innymi wiedzę na temat lokalnej historii i przeszłości.

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi realizuje swoje zadania statutowe poprzez szeroką działalność edukacyjną. Systematycznie od kilku lat odbywają się comiesięczne wykłady na temat przeszłości i historii miasta i okolicy, a także całego Śląska. Wykładowcami są nie tylko członkowie Stowarzyszenia, ale także zapraszani goście. Działalność edukacyjna prowadzona jest także w szkołach i skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Członkowie Stowarzyszenia przygotowują wystawy i ekspozycje, przybliżające historię lokalną i związane z nią zabytki. Ważnym elementem działalności jest gromadzenie, ratowanie i renowacja zabytków. Od grudnia 2012 roku w ramach swojej działalności prowadzi Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi. Członkowie i sympatycy uczestniczą w corocznych zawodach strzeleckich reaktywowanego w 2009 roku Stowarzyszenia Strzeleckiego, działającego na terenie Ozimka w latach 1834 – 1938. Inną formą działalności jest krzewienie turystyki i przybliżanie walorów przyrodniczych naszego regionu, przez organizację wycieczek rowerowych i spływów kajakowych.  W czerwcu 2013 roku zorganizowano I Triatlon Turystyczny Doliną Małej Panwi. Bardzo skutecznym sposobem promowania walorów historycznych regionu jest działalność edytorska. Między innymi staraniem Stowarzyszenia, w roku 2009, ukazała się książka „Mosty z Pruskiej Królewskiej Huty Malapane w Ozimku”. Dzięki realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, udało się wydać książkę „W Dolinie Małej Panwi. Historia fryderycjańskiej osady hutniczej Ozimek/Malapane od 1754 do 1945 roku”, będącą pierwszym gruntownym opracowaniem historii huty i miasta. Wydana ostatnio pozycja: ”Historia, zabytki i ślady hutnictwa w dolinie Małej Panwi”, jest przewodnikiem po licznych na tym terenie w XVIII i XIX wieku zakładach hutniczych. Publikacje na łamach prasy i periodyków fachowych, w kraju i za granicą, pozwalają na szerokie promowanie naszego regionu. W swojej działalności Stowarzyszenie współpracuje z licznymi organizacjami i instytucjami, m. in.: Urzędem Gminy i Miasta Ozimek, Lokalną Grupą Działania „Kraina Dinozaurów”, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu, Muzeum Miejskim w Gliwicach, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Stowarzyszeniem na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego „Metamorfozy” w Gliwicach.

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi

46-040 Ozimek, ul. Brzeziny 16 a

www.sdmp.eu

e-mail: biuro@sdmp.eu

Organizacja pożytku publicznego